Ik citeer er uit:
De uiterlijke en de innerlijke levenslijn.
Iedere levensloop en loopbaan bestaat uit een uiterlijke, zichtbare ontwikkelingslijn en een innerlijke ontwikkelingslijn die niet voor iedereen zichtbaar is, meestal ook niet voor de persoon zelf. Veel problemen ontstaan door het niet synchroon lopen van  beide ontwikkelingslijnen.  Het uiterlijke en het innerlijke ontwikkelingsproces zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet eenvoudig dit zichtbaar te maken, voor velen is het bovenstaande een abstract begrip.
De uiterlijke levenslijn.
In de uiterlijke levenslijn komen we tegen bij wie we terechtkwamen, hoe onze afkomst ons gevormd heeft, welke opvoeding we genoten hebben en hoe we in de samenleving terechtgekomen zijn door onze opleiding en werkervaring. Over het algemeen  zijn we vrij goed bekend met de uiterlijke lijn, en dan vooral met het opleidings- en ervaringsgedeelte. Hier vinden we de gegevens zoals we die bijvoorbeeld in een CV kunnen aantreffen. Onze kennis betreffende de jongste jeugdjaren is echter soms letterlijk uit ons geheugen weggevaagd.
De innerlijke levenslijn
Nog moeilijker wordt het om iets aan te geven over onze innerlijke lijn. Het gaat hier om talenten en intuïtie, het ‘zeker’ weten van bepaalde dingen. Onbewust maken we er meer gebruik van dan we beseffen, maar wat doen we dan eigenlijk precies, en hoe? In de innerlijke lijn komen we in contact met wat werkelijk zin geeft aan ons bestaan, hetgeen haaks kan staan wat bij de buitenwereld past.
De innerlijke levenslijn is een onuitputtelijke bron kennis- en inspiratiebron van waaruit we ons leven vorm kunnen geven
Over wilskracht en geestkracht
Er is het onderscheid tussen geestkracht in de innerlijke lijn, en wilskracht in de uiterlijke lijn. Bij wilskracht ligt de focus op vooral het bereiken van gerichte doelen. Hij heeft te maken met inzet, doorzettingsvermogen en manifesteren in de buitenwereld. Geestkracht daarentegen wordt gekenmerkt door lichtheid, eenvoudig weten dat iets zo is, of zo moet gebeuren. Het moment dat alles lijkt samen te vallen en de oplossing zich aandient, of het werk vanzelf lijkt te gaan .Te vergelijken met de zogenaamde piek- of flow-ervaring. Bij deze laatste ervaringen gaat het echter meestal om een toevalstreffer, terwijl het bij geestkracht om een bewuste ontwikkeling gaat. Hoe ziet die ontwikkeling  er dan uit? Een bewustwordingsproces is er een waarbij er in toenemende mate sprake is van handelen en denken vanuit geestkracht. De piekervaring zit in het gegeven  dat dit het moment is waarop fundamentele tegenstellingen overwonnen worden..
Wat vergt die weg van de innerlijke ontwikkeling? Moed en bewustzijn
De innerlijke ontwikkeling verloopt volgens een eigen uniek patroon, dat meestal pas achteraf zichtbaar wordt. Het is de weg van de ervaring. Deze weg verloopt niet in een rechte lijn, maar is cyclisch van aard. De weg wordt vooral gekenmerkt door een intuïtief aanvoelen, dat ondersteund wordt door flitsen van inzicht, door toevallige ontmoetingen, door een ‘gevoel dat het klopt’, door het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Het zijn die zeldzame momenten waarop een mens werkelijk in contact is met zijn innerlijke levenslijn, momenten die door hun helderheid een eigen betekenis  krijgen en een leven richting kunnen geven.
De steekwoorden blijken hier te zijn: rust, tijd, overgave en toewijding. Maar dikwijls is er moed nodig om de weg naar binnen te durven gaan. Weerstand of angst kan heel hardnekkig zijn en in de praktijk steeds weer een struikelblok  vormen. En dat heeft alles met bewustzijn te maken, en of er verbinding is met de innerlijke autoriteit, om in het spanningsveld overeind te blijven.
Groei door de verbinding tussen de 2 lijnen.
Het is vooral de verbinding tussen innerlijke en uiterlijke levenslijn –  de verbinding tussen inhoud en vorm, tussen materiële  en immateriële waarden – die een mens doet groeien en kansen biedt om zich evenwichtig te ontwikkelen. Om van daaruit zijn eigen bijdrage aan de hem omringende wereld te bieden. In de praktijk loopt de begeleiding over een tijdsspanne van 4 tot 6 maanden. Dit heeft vooral te maken met de bezinningstijd die de cliënt nodig heeft om zijn ontwikkelingsproces een kans te geven.

Omgaan met je levensverhaal. Eva de Waard-van Maanen Garant